פורטל איכות הסביבה, טכנולוגיות מים, בטיחות וגיהות
פורטל מתכת וקבלנות משנה
פורטל בריכות שחייה, ספורט וחופי רחצה
בית
 
פורטל מתכת וקבלנות משנה
 
תנאי שימוש
- תנאי שימוש בפורטל מתכת וקבלנות משנה -

תנאי שימוש בפורטל מתכת וקבלנות משנה

גולש יקר,
אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לפורטל "מתכת וקבלנות משנה" ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו (להלן: "הפורטל"). תנאי השימוש הינם הסכם חוקי ומחייב בינך לבין הפורום הישראלי להסברה בע"מ, הבעלים והמפעיל של הפורטל ("ההסכם") או כל אדם או גוף הקשורים אליהם או באים מטעמם ("הבעלים"). ההסכם מגדיר את המושגים והתנאים שמהווים הרשאה לגישה ושימוש בפורטל, הכולל, בין היתר, מדריכים מסווגים, מאמרים, תוכן כתוב, תמונות, איורים, קבצי וידאו ואודיו, אינדקס, יומני אירועים, לוחות מודעות, מכרזים, קופונים, והתכנה/תכנות התומכות באלה ("המידע").

בשימושך בפורטל הנך מצהיר ומסכים כי קראת והבנת את כל התנאים שלהלן, העדכניים למועד השימוש, כי הנך מסכים לתנאים, ומתחייב לקבל על עצמך כל התחייבות הנוגעת לך על פי התנאים ו/או הנובעת מהם וכי אין לך טענות ותביעות כנגד הבעלים. הסכמתך לאמור בתנאי השימוש האמורים כאן מהווה תנאי הכרחי לשימושך בפורטל, באם אינך מקבל את המושגים והתנאים הנ"ל, אינך מורשה לגשת או לעשות שימוש בפורטל.
 
באפשרות הבעלים לבצע כל שינוי, תיקון או ביטול של כל תנאי בהסכם זה בכל עת שהיא באמצעות עדכונו על פי שיקול דעתם. אנו ממליצים לבקר בעמוד זה באופן תקופתי בכדי להתעדכן לגבי השינויים במידה וחלו ב"הסכם" זה.
 
בשימושך בפורטל אתה מביע הסכמתך לשימוש במידע פרטי אודותיך על ידי הבעלים,  באופן המפורט במדיניות הפרטיות המפורסמת בפורטל מתכת וקבלנות משנה.       
 
האמור בלשון זכר מכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך. כותרות הסעיפים בהסכם נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תוכן ההסכם או הסעיף.
 
אחריות
המידע המופיע בפורטל ניתן "כמות שהוא" (AS IS) הגם שהבעלים נקט ונוקט באמצעים סבירים לאמת את המידע המוצג בפורטל, אין באפשרות הבעלים להבטיח את נכונות ו/או שלמות המידע ו/או את הדיוק בהצגתו, ואין הבעלים מתחייב לנכונות או שלמות המידע או דיוקו. לא תהיה למשתמשים בפורטל כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא כלפי הבעלים בקשר עם המידע.
 
כל שימוש בפורטל או הסתמכות על תכניו תיעשה, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים. הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, צוות הכותבים או העורכים של המידע ו/או כל חלק ממנו והיועצים המשתתפים בעריכתו, לא יהיו אחרים בשום מקרה, לנזק משום סוג שהוא שייגרמו למשתמש או לצד שלישי כל שהוא, בקשר עם שימוש, אי-שימוש או הסתמכות על הפורטל או על המידע, או חוסר יכולת לעשות שימוש בפורטל או במידע, או בקשר עם כל אובדן או השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה, השמטה, כשל, הפרעה, פגם, איחור, עיכוב, נזק חומרה, נזק תוכנה, וירוס, נתק בתקשורת, גניבה, פגיעה בפרטיות, גישה בלתי חוקית למידע, שינוי נתונים, שימוש לרעה במידע, או כל התנהגות פוגעת או בלתי חוקית של צד שלישי, או בקשר למעשה או מחדל שמקורם בצד שלישי כלשהו, מוצרים, שירותים או מידע אשר סיפק צד שלישי כלשהו, מפרסם בפורטל, או בעל פורטל אינטרנט אחר שאליו קיים קישור מן הפורטל, ולכל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין.

פיצוי ושיפוי
הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, צוות הכותבים או העורכים של המידע ו/או כל חלק ממנו והיועצים המשתתפים בעריכתו כנגד כל תביעה או דרישה, שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות מהפרת תנאי שימוש אלה על ידך בקשר עם שימוש שתעשה בפורטל, לרבות שימוש במידע, בתכנים המופיעים בפורטלים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות הפורטל, או הנובעות מהם.
                                                                                          
אינדקס ותוכן מטעם צד ג'
הפורטל כולל בתוכו אינדקס של בעלי מקצוע ו/או חברות לפי סיווגים. כן כולל הפורטל, או יכלול בעתיד, פרסומות של צדדים שלישיים’המעניקים מידע, מוצרים ו/או שירותים בתחומים שונים. בנוסף מציג הפורטל חוות דעת אישיות ומקצועיות של אנשים שונים בתחומים בהם עוסק הפורטל וכן ציטוטים של צדדים שלישיים ו/או אתרים אחרים בנושאים שונים בהם עוסק הפורטל . כל האמור בפסקה זו לעיל יקרא "תוכן צד שלישי".
 
מובהר בזאת כי כל תוכן צד שלישי המוצג באינדקס ו/או בפורטל נמסרו למערכת הפורטל ע"י צדדים שלישיים, הנם באחריות הבלעדית של מוסרם והבעלים אינו אחראי לאותו תוכן צד שלישי לרבות לאמיתותו נכונותו ו/או דיוקו, לרבות לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים אשר הוא מציע. אין בהופעת בעל מקצוע ו/או חברה באינדקס בפורטל ו/או בפרסומת המופיעה בפורטל ו/או חוות דעתו ו/או ציטוט של אדם בפורטל משום חסות ו/או המלצה מטעם הפורטל לאותו אדם, איש מקצוע, או חברה ו/או תמיכה של הפורטל במעשיו ו/או דבריו.
 
הפורטל עשוי להכיל קישורים לפורטלים ו/או אתרים אחרים. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
מובהר בזאת כי בין הפורטל או הבעלים לבין אתרי צד ג' אין יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לפורטל כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים  אלו. אין לפרש קישורים לפורטלי ו/או אתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי הפורטל או הבעלים לאותם הפורטלים או האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעיליהם למוצרים ו/או השירותים המוצגים בהם.
 
בעת הכללת כל קישור בפורטל, נמצא שהמידע בפורטל או האתר המקושר מתאים למטרות הפורטל, וכי הקישור עצמו תקין. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן חלו שינויים בפורטל או האתר המקושר, ואין החברה או מי מטעמה אחראים לטיב הקישור או לרלוונטיות שלו לפורטל.

אין החברה, עובדיה, סוכניה או מי מטעמה אחראים לתוכן החומר הנמצא בפורטלי/אתרי צד ג' וגלישתך בו כפופה לתנאי השימוש של הפורטל או האתר המקושר ועל אחריותך בלבד.
 
הסתמכותך או הסתמכות כל צד ג שהוא, על  תוכן צד שלישי כאמור, המוצגים או המפורסמים בפורטל ו/או בפורטלים ו/או אתרים אליהם קיים קישור או פירסומת מן הפורטל, והתקשרותך עם כל צד שלישי כאמור, נעשים על פי שיקול  דעתך  ועל אחריותך הבלעדית. הבעלים לא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו לך ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו.  
הוראות פרקים  "אחריות" ו"פיצוי ושיפוי" לעיל, יחולו גם על תוכן צד שלישי בפרק זה.
 
קניין רוחני
המידע הכלול בפורטל לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, קוד מקור, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) הינו תוכן המוגן בזכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר ומדגמים), חלקם בבעלות הבעלים וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בפורטל, או במידע של הפורטל (כולו או חלקו), למטרות כלשהן, מלבד המטרות המפורטות במפורש בהסכם זה, ללא הסכמת הבעלים מראש ובכתב.

רישיון מוגבל
בכפוף למושגים ותנאים של הסכם זה, הינך מקבל בזאת רישיון אישי, מוגבל, בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי, לגשת, לראות ולעשות שימוש ב "פורטל" וב"מידע" לשימושך האישי והלא-מסחרי. הינך מקבל את הרישיון להוריד, לשמור ו/או להדפיס העתקים בודדים של פריטים הכוללים את המידע לשימושך האישי והלא-מסחרי, בהינתן כי הינך מקפיד על זכויות היוצרים ואחרות הנכללות בפורטל. ידוע לך ומוסכם עליך כי הורדת מידע מהפורטל, או ביצוע כל פעולה חוקית אחרת בפורטל, אינה מקנה לך זכות קניינית כלשהי בפורטל או בתוכנו או בחלק מתוכנו, לרבות במידע האמור. אינך רשאי (בעצמך או במתן רשות לצד שלישי כלשהו) להעתיק, לבצע כל שינוי, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת,  מכירה או שימוש מסחרי אחר, השכרה או העברה אחרת של המידע לרבות מידע שהועבר מהפורטל אל מחשבך, בלא קבלת אישור מהבעלים, בכתב ומראש. הנך מתחייב שלא להפעיל יישומי תוכנה או חומרה (לרבות תוכנות הורובוטים) במטרה לאתר, לשמור, להעתיק או לשנות תוכן מהפורטל, לרבות יצירת אוסף של תכנים שמקורם בפורטל.
 
פעילות הפורטל
לבעלים הזכות בכל זמן, ומפעם לפעם, לשנות או להפסיק, לתקופה קצובה או באופן קבוע, את פעילות הפורטל (או כל חלק בו), לרבות הפיכת הפורטל או חלקים ממנו לנגישים למנויים בלבד, או התניית הגישה לפורטל או לחלקים ממנו בתשלום, לבצע כל שינוי בתוכן ובשירותים הניתנים בפורטל לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו בפורטל, וכל שינוי במידע הניתן בפורטל בהתאם להתפתחויות, ככל שיהיו, בנושאים הנדונים בפורטל,  עם או ללא הודעה מוקדמת למשתמש. הבעלים איננו מתחייב כלפיך או כלפי צד שלישי בקשר עם כל שינוי, השהיה או הפסקת פעילות של הפורטל או כל חלק בו.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הבעלים יהיה רשאי לבטל או לסיים את הרשאת כל משתמש לשימוש בפורטל או כל חלק שבו, בכל זמן נתון ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שישא באחריות לנזקים שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי אחר בקשר עם כך. מרגע הפסקת השירות המשתמש יהיה מנוע מלגשת לפורטל האינטרנט או לחלק אליו הסתיימה הרשאתו. תנאי הסכם זה וכל התנאים האחרים המהווים תנאי לשימוש בפורטל או בכל חלק ממנו, ימשיכו לחול על המשתמש או כל צד שלישי רלוונטי אחר.

הבעלים עושה מאמצים סבירים על מנת לוודא כי הפורטל פועל באופן תקין ורצוף. הבעלים אינו מתחייב ואינו יכול לערוב לכך שהפורטל יפעל בלא הפרעות, שגיאות, תקלות תוכנה ו/או חומרה. הבעלים עושה מאמצים להגן על הפורטל ועל מערכות המחשב שלו מפני חדירה ו/או פריצה, תוך יישום אמצעי הגנה סבירים. הנך מאשר כי הבעלים אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת של הפורטל ושל מערכות המחשב של הפורטל ו/או של הבעלים מפני חדירה ו/או פריצה של צדדים שלישיים ו/או גורמים עוינים, אשר עשויה לשבש ולהפריע לפעילותו התקינה של הפורטל.

שימושים בפורטל
הנך מתחייב לעשות בפורטל שימוש אישי בלבד, ולא שימוש מסחרי. אינך מורשה להציג תכנים מהפורטל בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם בפורטל או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. הנך מאשר כי ידוע לך שחדירה לפורטל או למערכות המחשב של מפעיל הפורטל מהווה עבירה פלילית, והנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לביצוע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה לפורטל או למערכות המחשב של מפעיל הפורטל, לרבות חיפוש אחר פרצות במערכות אלו ופיצוח מערכות ההצפנה ו/או האבטחה המגנות על מערכות אלו. הנך מתחייב לעשות שימוש בפורטל למטרות חוקיות בלבד. הנך מתחייב להימנע מכל פעולה אשר יש בה מניעה, הגבלה או הרתעה של אחר משימוש חופשי בפורטל.
הנך מצהיר כי ידוע לך שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר הגישה, הצפיה והשימוש בהם מותרת לבגירים (מעל גיל 18) בלבד, כי האחריות לפיקוח על כך חלה עליך וכי אתה פוטר את הבעלים מכל אחריות בקשר עם האמור.
 
תחום השיפוט וסמכות השיפוט
הפורטל מתנהל מרמת גן ישראל . הבעלים אינו מתחייב כי התוכן מתאים או ניתן להורדה מחוץ לישראל. גישתך לפורטל מחוץ לישראל נעשית על אחריותך בלבד ובכפוף לחוקי המדינה בה אתה נמצא. בהתחשב באופי הבינלאומי של האינטרנט, אתה מסכים בזאת לקיים ולהיענות לדין המקומי מבחינת התנהלות מקוונת ומבחינת תוכן.
 
על תנאים אלה יחולו אך ורק  דיני מדינת ישראל. אתה מסכים בזאת כי סמכות השיפוט בכל מחלוקת שתתגלה בינך ובין הפורטל או הבעלים, חברות קשורות, נותני רישיון וספקים של הבעלים, והדירקטורים נושאי המשרה עובדים סוכנים וקבלנים שלהם, או בקשר לשימוש בפורטל או בקשר לתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל אביב בישראל. 
 
ויתור
אם יימצא על ידי בית משפט מוסמך כי תנאי מתנאי שימוש אלו משולל תוקף, לא ישפיע ממצא זה על תוקפן של שאר תנאי שימוש אלו, והם יישארו בתוקפם.
 
כל הסכמה של הבעלים או ויתור על הפרה של הסכם זה או כל תנאי אחר לשימוש בפורטל, שתינתן על ידי הבעלים או מי מטעמו, בין אם בצורה גלויה או סמויה, אין בו כדי להוות  הסכמה או ויתור על כל הפרה עוקבת או אחרת.
                            
למידע ושאלות בנוגע לתנאי השימוש באתר, אנא פנה אלינו בכתובת ilforum@netvisiom.net.il 

מדורי פורטל מתכת
עמוד הבית סיווגים זרקור מקומי חדשות בשם אומרם מכרזים והזדמנויות עסקיות אירועים מילון מונחים

מי אנחנו תנאי שימוש פרטיות מפת האתר פרסם באתר
כל הזכויות שמורות © 1996-2024